tag: Hiệu Trưởng Đại Học Y Dược TP.HCM Trao BằngThạc sĩ Y Học Cho Bác sĩ Nguyễn La Phương Thảo