tag: Giáo sư Kwon Han Jin đang hướng dẫn chuyển giao công nghệ chỉ Ultra V Lift.