tag: GS. Kwon Han Jin - người sáng tạo ra chỉ Ultra V Lift